Vrienden van het radencommunisme: Oproer in Iran

Iraanse vrouw protesteert bij de Iraanse ambassade in Istanboel. Achter haar de ‘keizerlijke’ vlag uit de tijd van het Sjah-regime, zoals we vaak zien bij protesten wereldwijd. De meeste Iraanse jongeren weten niet dat ook de Sjah een schrikbewind voerde.

We plaatsen het volgende artikel omdat het ingaat op enkele weinig belichte achtergronden van de huidige crisis van het regime in Iran. Merkwaardig genoeg voor een tekst van ‘vrienden van het radencommunisme’, komt pas aan het slot de arbeidersstrijd aan de orde, zonder duidelijke perspectieven. Daartoe verwijzen we naar een commentaar volgend op de tekst.

Arbeiderstemmen

Oproer in Iran

Sinds half september zijn er massale protesten gaande in de Islamitische Republiek Iran. Ze werden in beweging gebracht door de dood van een 22-jarig meisje dat door de zedenpolitie werd aangehouden. Haar naam was Makhsa Amini en ze stierf na haar arrestatie in Teheran. Ambtenaren ontkenden de beschuldiging dat marteling de oorzaak van haar dood was. Later bleek echter dat het meisje zwaar was mishandeld. 

Studenten in Teheran en Makhsa’s buren in haar woonplaats Sakez protesteerden onder het scanderen van de slogan “Vrouw, leven, vrijheid!”. Een golf van verontwaardiging overspoelde het land. Amini kwam uit Koerdistan en daar braken stakingen uit. Vrouwen scheurden ostentatief hun hijabs af en verkondigden een andere boodschap – “Dood aan de dictator! De demonstraties gingen door, en mensenmassa’s bekogelden de politie onder het roepen van: “Weg met de Islamitische Republiek!” en “Ik zal de moordenaars van mijn zuster doden!”.

De Iraanse crisis wordt veroorzaakt door de interactie van een aantal factoren – economische, ecologische, politieke en nationale. Dit schept mogelijkheden voor de uitbreiding van de opstand en voor de verdieping ervan. Massale protesten in het land, inclusief gewelddadig verzet, zijn sinds 2017 aan de gang.

Demonstranten verzetten zich vandaag tegen een islamitische republiek. Sommigen eisen een seculiere republiek. Anderen steunen een constitutionele monarchie onder leiding van de nakomeling van de voormalige sjah, afgezet in de revolutie van 1979. In Iraans Azerbeidzjan, en deels in Koerdistan, zijn eisen voor nationale onafhankelijkheid geuit. Tot 40 procent van de Iraanse bevolking woont in deze gebieden. Maar de belangrijkste slogan van de opstand was Vrouw, Leven, Vrijheid! Het symbool ervan was de hijab die vrouwen van hun hoofd trokken.

De crisis van de Islamitische Republiek

De term “Islamitische Republiek” verwijst naar een sjiitische theocratie. Iran wordt geleid door een levenslang benoemde geestelijk leider (“rahbar”) en zijn ambt (“bete rahbari”). De dictatuur van de opperste leider wordt ondersteund door een van de Iraanse legers, de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC of Revolutionaire Garde), die de meest religieuze militairen in dienst heeft. Zo’n 120 duizend van de meest religieus gezinde soldaten en officieren dienen er, maar de IRGC is niet alleen een leger. Het is ook het netwerk van speciale diensten en milities waarop het regime is gebaseerd. Basiji-milities, die ook onder leiding van het korps staan, spelen een sleutelrol bij het onderdrukken van volksprotesten. 

Tegelijkertijd is de IRGC een machtig bedrijf dat ongeveer de helft of zelfs, volgens sommige berichten, 80 procent van de Iraanse economie, de rechterlijke macht en bijna alle ministeries controleert. De IRGC controleert letterlijk alles, van export tot watervoorraden. Vandaag de dag kunnen Iraanse hoge ambtenaren bijvoorbeeld geen exacte cijfers geven over de olie-export, het belangrijkste exportproduct van het land, omdat die volledig in handen is van de IRGC en de organisatie deze gegevens niet alleen met gewone stervelingen wil delen, maar zelfs niet met hoge bureaucraten. Dit zet natuurlijk de deur open voor corruptie op ongekende schaal.

In Iran wordt de term “nezam” (systeem) gebruikt om het systeem te beschrijven van religieuze organisaties die het land besturen. Dit is de diepe staat [Wikipedia], die de opperste leider en zijn bureau (bestuur) omvat, de IRGC, waaraan de opperste leider het land praktisch heeft gegeven, en enkele andere instellingen. 

Daarnaast is er een gewone staat. De gekozen president en het parlement fungeren echter slechts als uithangbord van de militair-religieuze dictatuur. De Iraanse president is niets meer dan een zwakke premier onder een sterke autoritaire leider.

Maar zelfs deze parlementair-presidentiële structuren worden nu vertegenwoordigd door aanhangers van de IRGC, omdat hun tegenstanders niet mochten deelnemen aan de verkiezingen van vorig jaar. De zogenaamde Raad van Experts (een soort Islamitisch Constitutioneel Hof) wees in opdracht van de Opperste Leider ongeveer 600 presidentskandidaten af, waardoor er slechts 7 overbleven en alle serieuze rivalen voor Ibrahim Raisi, die uiteindelijk president werd, werden uitgeschakeld. De meeste Iraniërs kwamen niet opdagen voor de verkiezingen, en nog eens vier miljoen streepten alle kandidaten door. Bovendien dwong de regering miljoenen ambtenaren op Raisi te stemmen. Dit vernietigde wat er nog over was van de politieke legitimiteit van de Islamitische republiek, waardoor de meerderheid van de samenleving walgde. Iraniërs, die vroeger minstens om de paar jaar een formeel staatshoofd mochten kiezen, waren woedend en uiteindelijk gedesillusioneerd over het bestaande politieke systeem.

Politieke wetenschappers plachten te zeggen dat binnen het starre, zware exoskelet van de dictatuur een klein levend hart klopte dat de presidents- en parlementsverkiezingen een zekere vitaliteit gaf aan het systeem en de bevolking ervan overtuigde dat zij wel degelijk invloed hadden op de huidige politiek. Vandaag is dat hart verlamd. 

Volgens studies van sociologen zijn de dichtstbevolkte regio’s van Iran, de regio’s met het grootste aantal jongeren en de regio’s waar het minste mensen naar de stembus zijn gegaan, het meest vatbaar voor protesten. Er is op zijn minst een verband tussen verlies van belangstelling voor verkiezingen en rellen.

Ten slotte komt de ziekte van de opperste leider bovenop de gebeurtenissen. Ali Khamenei is 83 jaar oud en heeft volgens sommige berichten kanker. Tegen de achtergrond van zijn toestand heerst er onzekerheid – het is niet duidelijk wie het volgende hoofd van de theocratie wordt. Er zijn ten minste twee kandidaten voor deze post, de zoon van de leider Mojtaba Khamenei en waarnemend president Ibrahim Raisi. Beiden zijn verbonden met verschillende facties binnen de machtige IRGC. Beiden zijn uiterst impopulair in het land. De machtsstrijd tussen hen kan de elites verdelen en hen verhinderen de protesten te onderdrukken. Deze verdeeldheid tussen leiders en facties kan leiden tot enige onzekerheid in het systeem. 

Vrouwenoproer

Volgens de beschikbare sociologische gegevens is meer dan 70% van de Iraniërs tegen het verplicht dragen van de hijab. Ironisch genoeg is ook een aantal sjiitische moslimtheologen daar voorstander van. Met name Ayatollah Mahmoud Talegani, een van de sjiitische leiders van Teheran tijdens de revolutie van 1979, interpreteerde de heilige teksten op zijn eigen manier en stelde dat de hijab een keuze van de vrouw was. Maar zijn invloedrijke rivaal aan de macht, de schepper van de Islamitische Republiek, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dacht daar anders over.

Het regime van Khomeini en zijn opvolger, die de absolute heerser van Iran werd, Ayatollah Ali Khamenei, legde de Iraanse samenleving een verplichte kledingcode op, waaronder de hijab. De reden was de wens van de sjiitische geestelijkheid, de religieuze klasse die het land regeerde, om het dagelijks leven van de burgers te controleren door zich er voortdurend mee te bemoeien en op hun aanwezigheid te wijzen. 

Bovendien werd de eis tot het verplicht dragen van de hijab als argument aangevoerd in geschillen met de critici van Khomeini, zowel met aanhangers van de sociaal-revolutionaire sjiitische bewegingen (Talegani’s medestanders pleitten voor collectief eigendom, een klassenloze samenleving en de macht van gekozen zelfbestuur – arbeidersraden – “Shura”), als met aanhangers van seculiere socialistische en liberale bewegingen die een constitutioneel staatsbestel en respect voor een aantal individuele rechten en vrijheden eisten.

Tegenwoordig hebben de geestelijken een deel van hun macht verloren, die steeds meer wordt overgedragen aan de IRGC. Zoals in Iran wordt gegrapt: “de mannen in laarzen trekken de macht naar zich toe van de mannen in tulbanden”. Maar het regime wordt, zoals voorheen, geleid door een geestelijk leider, de Grote Ayatollah, die vasthoudt aan het dragen van de hijab. De zedenpolitie vervolgt vrouwen die zonder hoofddoek naar buiten durven. En de leden van de IRGC treden zelf op als ijveraars voor de conservatieve moraal.

Economische ineenstorting en ecologische rampen hebben een sociale crisis veroorzaakt

De belangrijkste reden voor de onrust van de afgelopen jaren in Iran is een diepe economische en ecologische crisis. Sinds 2017 maakt het land af en toe golven van massaprotesten mee. Iraanse leiders noemen dit soms de “nieuwe normaliteit” in de overtuiging dat ze genoeg machtsmiddelen hebben om het probleem aan te pakken. De mogelijkheid bestaat echter dat een nieuwe protestgolf hen zal overspoelen. Te veel tegenstellingen hebben zich in de Iraanse samenleving opgehoopt.

De economische groei is praktisch tot stilstand gekomen. Tot 65% van de Iraniërs leeft op of onder de armoedegrens. Volgens de officiële cijfers bedraagt de inflatie ongeveer 50%, maar in werkelijkheid is zij waarschijnlijk veel hoger. De stijgende kosten gaan gepaard met precarisering – de overgang van werknemers naar tijdelijk of deeltijdwerk, waardoor hun situatie op de werkplek verslechtert. De regering privatiseert sommige bedrijven en/of processen waarbij contractarbeid wordt georganiseerd, en voert outsourcing uit om de betalingen aan de werknemers te verminderen.

Dit is de oorzaak geweest van stakingen van oliearbeiders, leraren en een aantal andere categorieën arbeiders. 

Iran wordt gekenmerkt door de grootste verspreiding van kinderarbeid: in een land met ongeveer 90 miljoen inwoners zijn er officieel 7 miljoen werkende kinderen. 

Er zijn enkele miljoenen vluchtelingen uit Afghanistan, sjiitische Hazara-vluchtelingen in Iran. De meeste van deze migranten zijn statenloos, hebben problemen met de toegang tot onderwijs en worden als machteloze semi-slaven op bouwplaatsen tewerkgesteld. Zij vormen het meest onderdrukte deel van de arbeidersklasse.

Met het milieu is het nog erger gesteld. Iran verandert in een woestijn. Eens stromende rivieren drogen op. Dit geldt vooral voor rivieren als de Karoun en de Zayandeh Rudd. Daardoor zijn hele provincies verstoken van water. Dit veroorzaakt af en toe protesten, bijvoorbeeld in de steden Ahvaz en Isfahan. Toen Ahvaz afgelopen zomer zonder water kwam te zitten (bij 50 graden Celsius!), ontstonden er rellen tegen de regering.

De reden voor de benarde situatie van Iran is te wijten aan twee factoren – het zeer inefficiënte economische systeem en de Amerikaanse sancties.

De IRGC en speciale fondsen van de geestelijkheid (“baniads”) controleren het grootste deel van de economie. Veel ondernemingen en infrastructuurvoorzieningen staan onder hun controle en ontvangen overheidssubsidies. Anderzijds zijn een aantal zakenlieden die eigenaar zijn van particuliere ondernemingen verwant aan functionarissen van het regime, broers, neven en ooms van leden van het IRGC-apparaat. Door nepotisme verduisteren deze zakenlieden het geld dat de staat hun in de vorm van subsidies toekent, en delen zij het met hun verwanten, wat verspilling van middelen in de hand werkt. Onnodig te zeggen dat corrupte mensen meestal niet worden berecht, omdat de rechterlijke macht ook in handen is van de IRGC. 

Deze parasitaire, corrupte vorm van kapitalisme verrijkt in hoog tempo de top van de bureaucratie, terwijl tegelijkertijd de inefficiëntie van bedrijven en de armoede van de massa’s arbeiders toeneemt.

Precies hetzelfde gebeurt met het gebruik van watervoorraden, waarmee Iran van oudsher problemen heeft. Het ministerie dat belast is met de watervoorraden is in handen van de IRGC, evenals de verschillende particuliere en openbare industriële en agrarische bedrijven die kostbaar water afnemen. Nepotisme en corruptie leiden tot incompetent watergebruik en uitputting van rivieren en grondwater.

De tweede oorzaak van de crisis zijn de Amerikaanse sancties. Als gevolg van het politieke conflict tussen Iran en de Verenigde Staten hebben de Amerikanen Iran meer dan tweeduizend sancties opgelegd, die alle sectoren van de economie treffen. Als gevolg daarvan is de Iraanse olie-export, die ooit voor het grootste deel van de valuta zorgde – het belangrijkste deel van de exportinkomsten – meerdere malen gedaald, van drie miljoen vaten olie per dag naar één miljoen, of zelfs minder. Er was minder valuta om buitenlandse goederen te kopen (Iran importeerde ongeveer de helft van zijn levensmiddelen en veel van zijn industriële uitrusting), en bovendien was de invoer van een reeks goederen moeilijk of onmogelijk geworden door de sancties. Dit alles leidde tot zware verliezen in alle sectoren.

In deze situatie besloot de Iraanse leiding een “weerstandseconomie” op te bouwen, dat wil zeggen over te gaan tot importvervangende industrialisatie en eigen landbouwbedrijven te ontwikkelen, waaronder bedrijven die waterintensieve gewassen verbouwen. Honderden nieuwe industriële bedrijven en landbouwbedrijven werden gebouwd. Honderden dammen op rivieren zorgden voor meer watertoevoer ten behoeve van landbouw en industrie. 

Helaas is het resultaat een ramp geweest, woestijnvorming, zoals de Iraanse wetenschapper Khalil Khani opmerkt. Ongeveer een derde van de Iraniërs ondervindt nu problemen door gebrek aan water. Miljoenen boeren zijn geruïneerd of staan op de rand van de afgrond – ze hebben niets om hun velden en dadelpalmen te bewateren. Ze verhuizen naar de steden, waardoor de armoedegebieden zich uitbreiden. 

Iran zakt snel weg in een draaikolk van crises. Elk besluit om de economie te repareren leidt tot een verslechtering van de situatie. De sociaal-economische en de sociaal-milieucrisis krijgen een catastrofaal karakter en vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Etnisch-religieuze conflicten en regionalisme

Er is een hele reeks nationale problemen in Iran. Azerbeidzjanen, Koerden, Baluchi’s en andere nationale minderheden vormen samen ongeveer de helft van de bevolking. Velen van hen zijn ontevreden over het ontbreken of de geringe aanwezigheid van scholen in hun nationale talen. Bovendien zijn sommige etnische minderheden soennitische moslims en houden zij niet van de sjiitische theocratie. De minderheden hebben ook een hekel aan het gebrek aan volledig lokaal bestuur, de dictatuur van het centrum en het feit dat de regering geld en middelen aan hun provincies onttrekt, de industrie ontwikkelt en die alles levert wat nodig is in de provincie Fars en de hoofdstad Teheran.

Zo zien we de volgende dynamiek. Terwijl de economische en milieucrisis leiden tot een afname van de populariteit van de sjiitische theocratie en haar ideologie, komt de integratie van de Iraanse regio’s onder druk te staan. Naarmate de populariteit van de dominante sjiitische theocratie in Iran afneemt, komt het Perzisch nationalisme, waaronder bijvoorbeeld de massale bedevaart naar het graf van koning Cyrus de Grote, in de plaats van deze organisatie en haar integrerende, verenigende ideologie. 

De groei van het Perzisch nationalisme brengt echter op zijn beurt een tegenbeweging op gang – de groei van Azerbeidzjaanse, Koerdische, Balochistaanse en Arabische nationalismen. Als de crisis aanhoudt, dreigt het land uit elkaar te vallen. Perzisch nationalisme leidt tot het uiteenvallen van Iran.

De leeftijdskloof

Ten slotte is het probleem van Iran dat het regime, dat deels is gebouwd op de oude mannen die na de revolutie van 1979 aan de macht kwamen, het contact met de bevolking verliest. Een enorm deel van de Iraniërs zijn jongeren. Zij ergeren zich aan het feit dat het land levenslang wordt geregeerd door een oude man die totaal niet in staat is de nieuwe generaties te begrijpen. 

Khamenei van zijn kant is er vast van overtuigd dat hij in geen enkel opzicht mag toegeven aan volksbewegingen, omdat elke concessie nieuwe eisen kan veroorzaken en zijn tegenstanders alleen maar nog bozer maakt. 

Alles lijkt op een conflict tussen een koppige oude man en rusteloze jongeren…

Bij de protesten zijn tienduizenden jongeren uit het hele land betrokken, van de stedelijke armen tot de gouden jeugd uit de rijkste wijken van de hoofdstad, van studenten tot werklozen.

De IRGC onderdrukt deze multiklasse en multinationale strijd op brute wijze. In totaal zijn er al honderden doden en gewonden gevallen. In reactie daarop hebben jongeren de wapens opgenomen – de doden zijn ook aan de kant van het regime terechtgekomen.

Een arbeidersrevolutie?

In de anti-Shah revolutie van 1979 kozen Iraanse arbeiders raden van afgevaardigden en organiseerden met hun hulp een algemene staking. Daarna namen ze de fabrieken over en namen ze deze in zelfbestuur. De slogan van de Iraanse sociale revolutie (misschien wel de belangrijkste) klonk toen als “Brood, werk, vrijheid!”.  

Weliswaar werd deze beweging later verslagen door de burgerlijke dictatuur van de Ayatollahs (sjiitische geestelijkheid) en de IRGC (hun slogan was “Sjah weg, Imam komt!”). Dit segment van de revolutie was verbonden met het Iraanse traditionele bedrijfsleven (“bazari”) en de sjiitische moslimgeestelijkheid, die tot dezelfde familieclans behoorde als de nationale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De burgerlijke alliantie steunde op de vele miljoenen werkloze of tijdelijk werkende arme voorsteden die overleefden op voedselhulp die rond de moskee was georganiseerd. 

De geestelijkheid was hongerig naar macht en rijkdom. Zij waren zowel geïnteresseerd in het omverwerpen van de dictatuur van de Sjah die verbonden was met het transnationale kapitaal, als in het vernietigen van de arbeidersbeweging, omdat deze de rijkdom, het privé-eigendom als zodanig en de loonarbeid aanvocht.

Tot dusver lijkt het erop dat de moderne revolutie in Iran bourgeois-democratisch is. Haar slogan, “Vrouw, Leven, Vrijheid!” – overlapt in zekere zin de slogans van 1979 (de auteur van het artikel steunt het recht van vrouwen om de hijab niet te dragen als ze dat niet willen).

Maar toch moeten we ook op de verschillen wijzen. De huidige Iraanse opstand lijkt nog niet op een sociale klassenrevolutie. In 1979 waren er verschillende stromingen, zowel de strijd van de arbeidersklasse voor een nieuwe niet-kapitalistische orde als de burgerlijk-democratische en zelfs burgerlijk-dictatoriale theocratische stromingen die met de geestelijkheid verbonden waren. 

Misschien zal de Iraanse arbeidersklasse, die in de afgelopen vier decennia in aantal is toegenomen, in de toekomst in staat zijn eigen, door de klasse gekozen organen voor zelfbestuur, de raden, op te richten. Dat zagen we vorig jaar toen 100.000 arbeiders in de olie- en petrochemische industrie illegaal gingen staken, op zoek naar hogere lonen en uit protest tegen neoliberale hervormingen (tijdelijke banen). Zij stelden een arbeidersraad in, die de strijd coördineerde via het Telegram-netwerk. 

Van groot belang is het feit dat er bijna geen vakbonden zijn in Iran. De vakbeweging, die wordt gekenmerkt door reformistische vormen van strijd (beroep op de rechter, verwijzingen naar bepaalde officiële documenten) wordt bijna door het regime uitgeschakeld (misschien met uitzondering van de lerarenvakbond). Werknemers kunnen alleen kleine illegale groepen oprichten om oproepen te verspreiden via sociale netwerken, of ze richten raden van afgevaardigden op tijdens stakingen. Momenteel wordt de stem van de arbeidersklasse in Iran echter nauwelijks gehoord. 

Toch schrijft de Iraakse onderzoeker Anwar Najmadin, die de gebeurtenissen in Iran observeert, het volgende: “Er is een klassenstrijd gaande tussen de armen en de heersende klasse, die van 2017 tot 2022 voortduurt. “Vrouw, Leven, Vrijheid!” – is de slogan van de liberalen. Er zijn echter veel pogingen om in het hele land arbeidersraden op te richten. Veel van de activisten die dit doen zijn gearresteerd. Het idee om arbeidersraden op te richten werd voor het eerst geuit in 2018, tijdens stakingen van arbeiders in Haft-Tape in het zuiden van Iran. Zij verklaarden dat de arbeiders de controle over de fabriek moesten overnemen. Ze zeiden: “Orders zijn altijd van bovenaf gekomen, maar vandaag hebben we besloten de regels van onderaf te dicteren. We stellen taken vast voor het bestuur …. We werken collectief, als een raad… Er is onder ons geen plaats voor individualisten, nationalisten, racisten en reactionairen. Ons alternatief zijn arbeidersraden. Dit betekent dat we collectief beslissingen nemen over ons lot. We oordelen, we handelen van onderaf.”

Wat nu?

De afgelopen dagen is het protest in de hoofdstad Teheran geluwd. Maar het heeft zich verspreid naar verschillende nationale regio’s, waar het al de vorm heeft aangenomen van gewapende botsingen tussen etnische minderheden en de veiligheidstroepen. Dit vormt een potentiële bedreiging voor het uiteenvallen van Iran, vergelijkbaar met wat er de afgelopen decennia in Syrië of Ethiopië is gebeurd. Het is goed mogelijk dat sommige regio’s in handen blijven van het regime, terwijl andere in handen vallen van lokale etnische milities. Maar het is te vroeg om dat te zeggen.

Vrienden van het radencommunisme

Bron

Revolta no Irã – Amigos do Comunismo de Conselhos, in Crítica Desapiedada (CD), vertaald naar het Nederlands op basis van de Engelse vertaling in CD met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Commentaar van Aníbal en Fredo Corvo

Engels, Spaans

Bovenstaande tekst haalt vaak interessante analyses aan van burgerlijke kant (genoemd worden politicologen en sociologen) en is gebaseerd op studies van Midden-Oosten specialisten en Iran-watchers. Van de laatste noemt hij alleen Anwar Najmadin. Een verantwoording van bronnen ontbreekt helaas geheel. Maar als publicatie die de arbeidersklasse een stem wil geven, kunnen we ons niet tevreden stellen met de scenario’s die intelligence-instituten opstellen in dienst van de staten en kapitaalsgroepen. We zijn – net als overigens de auteur – niet geïnteresseerd in voorspellingen. In de inleiding belooft het artikel “mogelijkheden voor de uitbreiding van de opstand en voor de verdieping daarvan”. 

Maar wat is ‘de opstand’, op dit moment toch niet meer dan een revolte waarvan meerdere burgerlijke groeperingen hopen te profiteren? 

Wat is de beloofde verdieping wanneer het artikel spreekt van een “bourgeois-democratische revolutie”. Denkt de auteur aan een herhaling van de ‘Russische’ revolutie van Oktober 1917 die velen nog steeds – en ten onrechte (*) – beschouwen als een burgerlijke revolutie, met als ‘onvermijdelijke’ uitkomst ’staatskapitalisme’?

Elders spreekt hij van “sociaal-revolutionaire sjiitische bewegingen”? En dat terwijl het artikel wordt verspreid in omgeving waarin ‘sociaal-revolutionair’ gelijk staat aan anarchisme, anarcho-communisme en een radencommunisme in de stijl van Otto Rühle? 

Het artikel wijst er op dat we onder de huidige demonstranten aanhangers vinden van een seculiere republiek, anderen van “een constitutionele monarchie onder leiding van de nakomeling van de voormalige sjah, afgezet in de revolutie van 1979.” En dan:

“in Iraans Azerbeidzjan, en deels in Koerdistan, zijn eisen voor nationale onafhankelijkheid geuit”. 

Waar blijft de stellingname ten aanzien van deze burgerlijk-republikeinse en nationalistische ideologieën?

Wat de Vrienden van het radencommunisme niet doen, is zich uitspreken over de werkelijke mogelijkheden die de diverse crises in Iran biedt aan het proletariaat. Welke van de genoemde ontwikkelingen zijn kansen en welke vormen bedreigingen voor de arbeidersklasse?

In “De crisis van de Islamitische Republiek” komt het artikel tot de slotsom:

“De machtsstrijd” tussen beide mogelijk opvolgers van Khamenei “kan de elites verdelen en hen verhinderen de protesten te onderdrukken. Deze verdeeldheid tussen leiders en facties kan leiden tot enige onzekerheid in het systeem.”

Voor de arbeidersklasse is het nog maar de vraag of deze interne machtsstrijd in de IRGC zal leiden tot twijfel aan de noodzaak van genadeloze repressie tegen de protesten. Er zijn in het geheel geen aanwijzingen voor “enige onzekerheid in het systeem” die zou leiden tot terughoudendheid in de repressie van de protesten. Het ’systeem’, beheerst door de IRGC, heeft zijn macht teveel gebaseerd op de ideologie van Khomeiny, om nu een fractie daarvan het idee te geven dat het daarvan afstand kan nemen, zonder de hele macht te verliezen. Een dergelijke ‘verdeeldheid’ in de IRGC kan pas optreden bij een veel verdergaande verzwakking van haar macht, dan door de huidige hoofddoekprotesten, de huidige regionale spanningen en de huidige arbeidsonrust.

Mocht de arbeidsonrust belangrijk toenemen – bijvoorbeeld het lam leggen van de gehele oliesector zoals in 1979, wat leidde tot de val van de Sjah – zou de IRGC dan net zo verdeeld kunnen raken als destijds het leger en de geheime dienst? Maar zoals gezegd, de IRGC en de huidige geheime diensten zitten vastgebakken aan de ideologie. Niet een nationale staking, maar een arbeidersrevolutie zal hun macht doen wankelen en in dat geval heeft de geschiedenis talloze keren bewezen dat de bourgeoisie als heersende en uitbuitende klasse onmiddellijk haar onderlinge belangenstrijd en zelfs oorlogen beëindigt als de arbeiders georganiseerd in raden voor eigen klassebelangen in beweging komen. In dat geval staat bij de burgerij de repressie van het proletariaat voorop. In deze situatie zal de arbeidersklasse onvermijdelijk tegenover alle burgerlijke krachten staan – van Islamisten van allerlei slag, inclusief de zogenaamde “sociaal-revolutionaire sjiitische bewegingen”, via die vakbonden en linksburgerijke partijen die naar compromissen en “democratie” streven, tot de aanhangers van de zoon van de Sjah. Om op dat moment niet weer opnieuw, zoals in 1979, zich de macht te laten ontfutselen die arbeiders via hun raden eigenlijk al in handen hebben, is het van het grootste belang dat de arbeiders hun zelfstandigheid als klasse ontwikkelen in denken, in woorden, in daden, met name in hun organisatie los van alle burgerlijke en nationalistische invloeden.

Daarbij is het van belang om helder te zijn over de “Shura”-traditie in Iran, van zelforganisatie van werknemers in bedrijven, vaak vertaald als arbeidersraden of sovjets. Het artikel verbindt deze traditie met de reeds genoemde “sociaal-revolutionaire sjiitische bewegingen”, die echter een gevaarlijke bondgenoot van de Iraanse arbeiders zijn, die zich vroeger of later tegen hen zullen keren. Het artikel beweert het volgende:

“dat er bijna geen vakbonden zijn in Iran. De vakbeweging, die wordt gekenmerkt door reformistische vormen van strijd (beroep op de rechter, verwijzingen naar bepaalde officiële documenten) wordt bijna door het regime uitgeschakeld (misschien met uitzondering van de lerarenvakbond).”

Het zijn echter de officiële regime-vriendelijke “Shura’s” – vergelijkbaar met de verplichte ondernemingsraden in diverse Europese landen – die de rol spelen van staatsvakbonden. Andere Shura’s, zoals die van Hapt Tapeh, verdedigen arbeidersbelangen tegen het regime, en zijn dan soms verbonden met illegale vakbonden. Deze illegale bonden zullen zich bij een verscherping van de klassenstrijd in allerlei richtingen ontwikkelen, richting overleg en klassenvrede, of richting proletarische revolutie. Dit zou hun interne verscheuring inhouden, aangezien in hen ideologieën en krachten van burgerlijk links aanwezig zijn en optreden. Nu zijn ze gekant tegen het regime van de ayatollahs maar het zijn over het algemeen aanhangers van gemengd of staatskapitalisme in het algemeen, zoveel is duidelijk.

Tot slot de kwestie van “de groei van Azerbeidzjaanse, Koerdische, Balochistaanse en Arabische nationalismen” en de “dreiging” dat Iran uiteenvalt. Wat is het standpunt van deze “vrienden van het radencommunisme”?

De arbeiders van Iran vrezen niet de “dreiging” van het uiteenvallen van de Iraanse staat. Ze behoren zich ongerust te maken over hun eenheid als klasse tegenover het kapitaal in al zijn vormen. Het standpunt van het radencommunisme van de KAPD tot en met de GIC is duidelijk (**). Elk nationalisme is een ideologie van de bourgeoisie. Dat geldt vanzelfsprekend voor het Iraanse nationalisme in al zijn vormen, dat van de Sjah, van de mollahs, van de liberalen en linksburgerlijke partijen die zich ‘socialistisch’ en ‘communistisch’ noemen. Het geldt ook voor de burgerij die nu een kans ziet om op basis van de Azerbeidzjaanse, Koerdische, Balochistaanse en Arabische talen een achterban, voetvolk, een klantenkring, een gewillige arbeidskracht en vooral kanonnenvoer voor hun eigen kapitalistische belangen te winnen. Daartegenover stellen wij het internationale proletariaat als gemeenschap van klassebelangen. Een gemeenschap die – zoals Pannekoek betoogde – het mogen spreken van de eigen taal verdedigt, net zoals zij de belangen verdedigt van de armste en meest rechteloze delen van het proletariaat – zoals vluchtelingen en landloos geworden boeren.

Noten

(*) Zie De fatale mythe van de burgerlijke revolutie in Rusland.

(**) Zie Anton Pannekoek, Klassenkampf und Nation (1912).  Ook verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Vrienden van het radencommunisme: Oproer in Iran

Een gedachte over “Vrienden van het radencommunisme: Oproer in Iran

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s