150 jaar Commune van Parijs, 100 jaar opstand van Kronstadt

Bij deze dubbele herdenking publiceren we een vertaling uit het Portugees uit de stroming van het Braziliaanse zelfbeheer-marxisme, een vertaling van een tekst van de ICT uit het Engels, plus links naar andere bijdragen.

De Parijse Commune werd toegejuicht door alle politieke stromingen van die tijd. De anarchist Bakoenin en de communist Marx maakten hun zaak in vergelijkbare vorm. Een polemiek tussen marxisten en anarchisten kwam op gang door het schrijven van Marx. De anarchisten begonnen te zeggen dat de tekst van Marx in strijd was met alles wat hij eerder had geschreven en verdedigd, omdat hij “étatistisch” en “autoritair” zou zijn. De anarchisten verwarden Marx echter met de marxisten, dat wil zeggen de Duitse sociaal-democraten van het einde van de 19e eeuw en de Russische bolsjewieken van het begin van de 20e eeuw. Marx had reeds over de noodzaak van afschaffing van de bureaucratische staatsmachine geschreven in zijn boek De Achttiende Brumaire, geschreven vóór deze historische gebeurtenis. Na de Commune stelt hij dat de arbeidersklasse eindelijk de politieke vorm had ontdekt waarin dit kan worden verwezenlijkt: het zelfbestuur van de producenten. En daarom worden de maatregelen die hij in het Communistisch Manifest over de verstaatsing had voorgesteld, opgegeven en in de voorwoorden van latere uitgaven van dit boek expliciet gemaakt.

De Commune van Parijs: Zelfbestuur van de arbeiders

De Parijse Commune was een historische gebeurtenis van groot belang als de eerste poging tot revolutie en arbeiderszelfbestuur. Ze werd enthousiast ontvangen door de beroemdste theoretici van het communisme en het anarchisme, van Marx en Bakoenin, via Kropotkin, Rosa Luxemburg, Kautsky, Lenin, Trotski, Korsch, Lefebvre, tot de tijdgenoten. Ook vele historici en sociologen hebben zich aan de studie van deze buitengewone gebeurtenis gewijd. Het eindigde met een bloedbad, waarbij 20.000 arbeiders werden doodgeschoten. Ondanks de nederlaag en het tragische einde werd het een van de meest blijvende inspiratiebronnen voor protestbewegingen. De Commune van Parijs begrijpen betekent dus een van de belangrijkste hoofdstukken uit de geschiedenis van de moderne tijd, van de arbeidersbeweging en van de communistische beweging begrijpen.

De Parijse Commune kwam tot stand dankzij twee met elkaar verbonden processen. Enerzijds wees de opkomende industriële ontwikkeling in Frankrijk, met name in Parijs, op een arbeidersklasse in wording, die zij aan zij stond met verschillende andere arbeiders van het platteland en uit de stad, zoals boeren, ambachtslieden, winkeliers en anderen. Een enorme bureaucratische machine werd gevormd met de oprichting van de Bonapartistische staat. De verschrikkelijke arbeidsomstandigheden, de intense uitbuiting, de precaire levensomstandigheden, waren redenen voor een enorme ontevredenheid. In die tijd was de socialistische beweging sterk vertegenwoordigd in arbeiderskringen. De socialistische cultuur die de ontevredenheid van de arbeiders samenbracht met het voorstel van sociale verandering, boezemde de machtigen angst in en bracht zelfs studies voort zoals die van de psycholoog Gustave Le Bon en van de socioloog Gabriel Tarde over de ” massa’s “, de ” revoluties “, de meningen en de overtuigingen.

Het andere proces was de Frans-Duitse oorlog. Een oud geschil tussen de twee grote rijken, het Franse en het Pruisische, brak uiteindelijk uit en veroorzaakte een oorlog die op de deuren van Parijs klopte. De overmacht van de Duitsers en hun op handen zijnde overwinning markeerden de capitulatie van de Franse regering en het verzet van de Parijse bevolking via haar nationale garde en andere sectoren die wapens kregen om het vijandelijke leger het hoofd te bieden. Dit proces werd, door de pen van Karl Marx (1813-1883), theoreticus van het communisme, bekend als het “volk in de wapens”. Vanaf dat moment organiseerden de arbeiders niet alleen arbeidersmilities, maar begonnen zij ook aan de gigantische taak om de maatschappij op eigen kracht te reorganiseren, zonder een bureaucratisch apparaat dat werd aangestuurd door staatsleiders. Het was het proces van afschaffing van de staat, als centraal bureaucratisch orgaan, en van zelfbeheer van de stad Parijs.

De Parijse Commune werd op 18 maart 1871 uitgevaardigd en had een korte duur van twee maanden. Ondanks zijn korte duur bracht het een reeks veranderingen op gang die de contouren van een communistische samenleving hebben geschetst. Sommige werden alleen aangekondigd, andere werden geïnitieerd en weer andere werden ontwikkeld. Tot deze initiatieven behoorden onder meer de afschaffing van het staande leger en de vervanging daarvan door de gewapende zelforganisatie van de bevolking zelf, de vervanging van het bureaucratische staatsapparaat door het zelfbestuur van de producenten, de onteigening van leegstaande huizen en de bewoning daarvan door arbeiders zonder eigen woning. Andere veranderingen werden in gang gezet, zoals de wijziging van de betrekkingen tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen, die voorheen werden beheerst door autoritarisme, en werden vervangen door egalitaire betrekkingen. Een nieuwe vorm van onderwijs, gebaseerd op de beginselen van zelfbeheer, begon zijn intrede te doen en verving de oude traditionele en autoritaire vorm. Zelfbeheer werd ook in praktijk gebracht in de fabrieken die door de kapitalisten waren verlaten.

Sommige maatregelen hebben de grenzen van het kapitalisme niet kunnen overwinnen, gezien de korte duur van twee maanden van deze ervaring. Dat was het geval met maatregelen zoals de goedkeuring van gelijke lonen voor alle werknemers zonder enig onderscheid. Het communistische project, sinds Marx, was gericht op de afschaffing van de loonarbeid, hetgeen niet mogelijk was in een periode van twee maanden in een stad die belegerd werd door een machtige militaire vijand.

De grote verdienste van de Commune was echter het territoriale zelfbeheer, niet alleen van de volksmilities, maar van het beheer van de stad in haar geheel. De Commune was georganiseerd door middel van vergaderingen die collectieve besluiten en gemeenschappelijke afgevaardigden ten uitvoer brachten, in een stad die in die tijd meer dan een miljoen inwoners telde en in vergelijking met vandaag zeer beperkte technologische en transportmiddelen had. Het was een tijd waarin de belangrijkste communicatiemiddelen de telegraaf en correspondentie in de vorm van brieven waren. De telefoon, radio en televisie waren dingen van de toekomst. Auto’s waren alleen voor gebruik door de elite en de trein was het belangrijkste middel van collectief vervoer en het stadsvervoer was de door paarden getrokken autobus; de elektrische tram zou in 1875, vier jaar later, in gebruik worden genomen.

Het is in deze context dat de Commune werd georganiseerd in zelfbeheer. De gemeenteraadsleden waren vervangbaar, afzetbaar, verkozen en verantwoordelijk. De afgevaardigden werden gekozen, maar hadden geen vast mandaat; zij konden te allen tijde worden vervangen en afgezet, mits de collectiviteit dat wenste. Het belangrijkste element is echter dat zij verantwoordelijk waren. Verantwoording afleggen betekent dat de afgevaardigden zichzelf niet konden verzelfstandigen, hun eigen belangen niet konden creëren of verdedigen. Hun rol bestond erin de collectieve beslissingen van de Commune uit te voeren, zonder zelfstandig te kunnen beslissen.

De Commune van Parijs werd een grote referentiepunt voor alle revolutionaire tendensen omdat het de eerste poging was tot een proletarische revolutie. Bovendien vertegenwoordigde ze voor bepaalde sectoren een te volgen model dat verschilde van de bureaucratische regimes van het “echte socialisme”. Vandaag de dag is het nog steeds de wens en het model van velen. Anderen stellen de mislukkingen en grenzen van deze ervaring in vraag. En in dit debat tussen de verschillende standpunten tegenover de Commune wordt steeds één vraag gesteld: is een maatschappij gebaseerd op veralgemeend zelfbeheer mogelijk?

Nildo Viana

Federale Universiteit van Goiás

Auteur van het boek: Revolutionaire geschriften over de Parijse Commune. Rio de Janeiro: Rizoma, 2011.

Bron: A Comuna de Paris: A Autogestão dos Trabalhadores

Meer over de Commune

150th Anniversary of the Paris Commune
The economy of free and associated labor
How Marx characterized the transitional period and its economic laws of motion during the Commune uprising of 1871 (met een discussie)

Nederlandse versie: Hoe Marx tijdens de Commune-opstand van 1871 de overgangsperiode en haar economische bewegingswetten karakteriseerde.

De opstand van Kronstadt: Honderd jaar contrarevolutie

Destijds nauwelijks opgemerkt, maar weinig gebeurtenissen in de geschiedenis van de arbeidersklasse, hebben zoveel emotionele reacties teweeggebracht, of hebben in de loop der jaren tot zoveel mythen geleid, als de opstand op de marinebasis van Kronstadt in Rusland. Op een afstand van een eeuw kunnen we begrijpen hoe tragisch en belangrijk de opstand was.

De opstand begon op 2 maart 1921 aan boord van het slagschip Petropavlovsk dat aangemeerd lag in de marinebasis op het eiland Kotlin in de Finse Golf. De matrozen, soldaten en arbeiders van Kronstadt hadden zich nooit achter één partij geschaard, en de Sovjet was er een levendig centrum van debat gebleven, zelfs toen andere Sovjets tot loutere administratieve instanties werden gereduceerd. Kronstadters hadden altijd in de voorhoede van de klassenopstand gestaan (zoals in de julidagen van 1917). Toen ze vernamen van stakingen in Petersburg tegen voedseltekorten en voor nieuwe sovjetverkiezingen besloten ze deze te steunen in de 15 punten tellende Petropavlovsk-resolutie. Dit werd het programma van de opstand toen het werd aangenomen door een massabijeenkomst van 16.000 zeelieden en arbeiders op het Anchorplein. 900 van de 1400 leden van de Communistische Partij (Bolsjewiek) steunden de resolutie. 300 die dat niet deden werden gevangen gezet. De Kronstadters wilden geen bloedvergieten, maar alle pogingen om te onderhandelen mislukten, deels omdat de Kronstadters rekenden op steun in de rest van Rusland, en deels omdat de regering voor de grootste crisis in haar bestaan stond.

Kronstadt was geen geïsoleerde gebeurtenis. Volgens Cheka-bronnen waren er reeds 118 afzonderlijke opstanden aan de gang, waaronder de Tambov-opstand van een troepenmacht van 20.000 man onder leiding van Antonov. De regering was nog herstellende van een bloedige burgeroorlog. Zij vreesde dat wanneer het ijs van de Finse Golf zou smelten en Kronstadt buiten haar bereik zou zijn, de basis gebruikt zou kunnen worden door een heroplevend imperialistisch ingrijpen.

Er waren goede materiële en politieke redenen voor al dit verzet van onderop. Hongersnood sloeg toe in Rusland. In de winter van 1920-1921 werden in Petersburg de nog overgebleven arbeiders, die al te lijden hadden van een vreselijk tekort aan brandstof, geconfronteerd met een vermindering van een derde van het toch al ontoereikende broodrantsoen. Victor Serge beschreef het zo:

De winter was een marteling (er is geen ander woord voor) voor de stedelingen: geen verwarming, geen verlichting, en de verwoestingen van de hongersnood. Kinderen en zwakke bejaarden stierven met duizenden tegelijk. Tyfus werd overal door luizen overgebracht en eiste zijn vreselijke tol. De mensen aten maar een klein beetje havermout of half verrot paardenvlees, een suikerklontje werd in kleine stukjes onder de familie verdeeld.
Serge, Memoires van een revolutionair

De gemiddelde levensverwachting was gedaald tot ongeveer 20 jaar. De Amerikaanse anarchistische historicus Paul Avrich voegt daaraan toe:

Gedreven door kou en honger verlieten de mannen dagenlang hun machines om hout te sprokkelen en voedsel te zoeken op het omringende platteland. Te voet of in overvolle treinwagons brachten ze hun persoonlijke bezittingen mee, en materialen die ze uit de fabrieken hadden gejat, om te ruilen voor het voedsel dat ze konden krijgen.
Avrich, Kronstadt 1921

Maar zelfs hier stuitten ze op de poging van de regering om de handel te monopoliseren.


De regering deed alles wat ze kon om deze illegale handel te stoppen. Gewapende wegblokkades (zagraditel’nye otriady) werden ingezet om de toegangswegen naar de steden te bewaken en de kostbare zakken met voedsel in beslag te nemen die de “speculanten” naar hun gezinnen terugbrachten. De wreedheden van de wegversperringen waren een begrip in het hele land, en klachten over hun willekeurige methodes overspoelden de commissariaten in Moskou.
Avrich, Kronstadt 1921

De roep om nieuwe verkiezingen voor de Sovjets was het gevolg van hun terugval in de burgeroorlog. Onmiddellijk na de Oktoberrevolutie waren er in Rusland meer sovjets ontstaan dan ooit tevoren. Begin 1918 waren zij het toneel geweest van levendige debatten – een bewijs van de vitaliteit van het politieke leven van de arbeidersklasse. In de “wittebroodsweken” van de revolutie vóór juli 1918 kwamen de Sovjetcongressen om de drie maanden bijeen. Daarna werden het echter jaarlijkse congressen. Naarmate meer en meer van hun leden werden opgeroepen voor het Rode Leger en de bureaucratie, werden ze bovendien vaak instrumenten van een groeiende Partijstaat. Misschien was dit onvermijdelijk in een oorlogseconomie, maar het was fataal voor een revolutie gebaseerd op de arbeidersklasse. De sovjetheerschappij werd geleidelijk vervangen door “een militaristische proletarische dictatuur” (Het ABC van het Communisme) onder een steeds dominantere Partij. Tegen het midden van 1919 bekende Lenin dat:

De Sovjets, die volgens hun programma organen zijn van regering door het werkende volk, zijn in feite organen van regering voor het werkende volk door een gevorderd deel van het proletariaat, maar niet door het werkende volk als geheel.
Lenin, Verslag over het partijprogramma, 19 maart 1919


De Petropavlovsk Resolutie riep niet op tot “Sovjets zonder communisten” zoals Trotskistische apologeten als Harman en Cliff beweren in Russia: From Workers’ State to State Capitalism. Wat wel werd geëist waren onmiddellijke nieuwe verkiezingen voor de Sovjets, vrijheid van meningsuiting voor de anarchisten en voor de linkssocialistische partijen en het gelijktrekken van de rantsoenen. Ook werd voorgesteld de boeren “vrijheid van handel toe te kennen, mits zij geen ingehuurde arbeidskrachten in dienst nemen”.

Zij eisten niet, zoals Trotski later zei, “speciale voorrechten voor zichzelf”. Ze eisten wel “vrije handel” in graan en een einde aan de wegversperringen om de naderende hongersnood het hoofd te bieden. Trotski zelf had iets dergelijks een jaar eerder voorgesteld. Het is ook niet waar, zoals verschillende trotskisten beweren, dat de klassensamenstelling van de Kronstadters tussen 1917 en 1921 veranderd was. De meeste matrozen waren in 1917 van boerenafkomst geweest, en waren dat in 1921 nog steeds. Het was echter het contact met hun familie in het dorp tijdens de kerstperiode dat hen de ernst van de voedselcrisis duidelijk maakte. Dit lag ten grondslag aan hun eis om een einde te maken aan de beslaglegging [van voedsel op het platteland door Trotski;s Rode Leger]. Wat zij niet wisten, was dat Lenin zich al sinds november daarvoor over deze kwestie had gebogen en op het punt stond om precies dat aan te kondigen als onderdeel van zijn “Nieuwe Economische Politiek” (NEP) op het Tiende Partijcongres, dat toen in Petersburg werd geopend.

Onderdrukking

De eerste aanval op de basis op 8 maart, over het ijs van de Finse Golf, was een mislukking. Veel troepen deserteerden naar de Kronstadters. In allerijl werd een nieuwe troepenmacht samengesteld uit eenheden van de Tsjeka, officierscadetten van het Rode Leger (kursanti) en zelfs 300 of meer afgevaardigden van het Tiende Partijcongres. Op 16 maart lanceerde Tukhachevsky de tweede aanval, en op 18 maart was de hele stad heroverd. Tenminste 700 van de aanvallers stierven onder de kanonnen van Kronstadt (waaronder 15 afgevaardigden van het Bolsjewistische Congres), terwijl 1.500 van de verdedigers werden gedood en nog eens 2.500 gevangen werden genomen. Velen werden later door de Tsjeka doodgeschoten.

Binnen een paar dagen na de val van Kronstadt kondigde Lenin de NEP aan. Centraal daarin stond het herstel van de vrije graanmarkt, zoals de Kronstadters hadden geëist. Boeren konden nu legaal en zonder pesterijen hun oogst verkopen en zouden nu “een belasting in natura” betalen. Het kwam te laat voor de oogst van 1921, zodat de hongersnood dat jaar miljoenen slachtoffers maakte. Na verloop van tijd leidde het wel tot een herstel van de graanproductie en de stabilisering van het regime. “Een stap terug”, zoals Lenin toegaf, maar wat kon een geïsoleerd land, waar 80% boeren waren, anders doen in afwezigheid van de wereldrevolutie? De nederlaag van de Maartactie in Duitsland bracht Lenin ertoe te spreken van een decennium waarin de communistische regering zich zou moeten handhaven. De NEP had niets te maken met socialisme. Lenin hoopte dat deze “terugtocht naar het staatskapitalisme” slechts tijdelijk zou zijn.

De opstand van Kronstadt vertegenwoordigde een mislukte poging om “de revolutie te vernieuwen” (Serge). Dat had niet gekund. Zelfs als de Kronstadters hadden gewonnen, dan nog had men een of andere vorm van kapitalisme in het geïsoleerde Rusland moeten invoeren.

De les is duidelijk

Geen enkele geïsoleerde voorpost van de arbeidersklasse kan de taak van de opbouw van het socialisme volbrengen, vooral niet in een land met een betrekkelijk kleine arbeidersklasse. De revolutie moet internationaal zijn. Aan de positieve kant bevestigt zelfs de verwoestende ervaring van Kronstadt dat de Sovjets de historisch ontdekte vorm van de dictatuur van het proletariaat zijn. Alleen zij zijn in staat om de massa van de klasse te betrekken bij het vormgeven van een andere maatschappij. Dit kan niet eenvoudigweg door een partij worden gedaan. Een internationale politieke organisatie is essentieel om de klasse te verenigen in de omverwerping van het kapitalisme. Haar leden zullen het meest vurig zijn in het verspreiden van de wereldrevolutie. Maar de Internationale zelf is geen regering in oprichting. Zoals de Communistische Internationale Partij schreef in haar Platform van 1952:


Op geen enkel moment en om geen enkele reden delegeert het proletariaat … zijn historische missie aan anderen, en het geeft aan niemand de macht weg, zelfs niet aan zijn politieke partij.
Politiek Platform van de PCInt, 1952

Een meer diepgaande analyse zal te vinden zijn in ons aanstaande boek over Revolution and Counter-Revolution in Russia 1917-23.

Het bovenstaande artikel is afkomstig uit de huidige editie (nr. 54) van Aurora, bulletin van de Communist Workers’ Organisation.

Maandag, 1 maart 2021

Meer over Kronstadt (eerder verschenen in Arbeidersstemmen)

150 jaar Commune van Parijs, 100 jaar opstand van Kronstadt

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s